เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรส่งเยาวชนโครงการฯ รุ่นที่ 30 กลับภูมิลำเนา

วันที่ 28 เมษายน 2560 เยาวชนเดินทางกลับ โดยเครื่องบิน C-130 ซึ่งเยาวชนจังหวัดสตูล สงขลา และปัตตานีจะลงที่กองบิน 56  ส่วนเยาวชนจังหวัด ยะลาและนราธิวาส ลงเครื่องที่สนามบินนราธิวาส เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรทอน จังหวัดนราธิวาส

ดูงานในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในหน่วยงานราชการต่างๆ

วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ดูงานในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเปิดโลกเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรให้กับเยาวชนและได้รับการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    และพักในมหาวิทยาลัย

ค่ายกรมการปกครอง ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560 ค่ายกรมการปกครอง ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรโดยกรมการปกครองเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรในค่ายได้ทำเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรฐานต่างๆให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิด เรียนรู้ รู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง

เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2560 เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐     ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและออกเดินทางในวันที่ 27 มีนาคม 2560   ด้วยรถไฟปรับอากาศไปยังกรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐

วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 320 คน ครูพี่เลี้ยง 20 คน เจ้าหน้าที่โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า 5 คน เตรียมความพร้อม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลาเพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมโครงการ