ความเป็นมาของโครงการ

            โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สำนักงานเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่     ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรมากยิ่งเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์   กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ดำเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการไปแล้ว 29 รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 6,109 คน ครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 2,750 ครอบครัว โดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ 2 รุ่น คือ ช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม โดยรุ่นที่ 30 มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 229 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 91 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 1 คน รวมเป็น 321  คน ครูพี่เลี้ยง 20 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ 160 ครอบครัว