วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
๒) เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์ กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้